VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – STRUČNĚ

– Zaplacené vstupné se nevrací a vstupenky se nevyměňují. Nelze vystavit duplikát vstupenek.

– Každý divák bez rozdílu věku musí mít vlastní vstupenku.

– Padělání vstupenek je trestné a dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

– Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu hereckého obsazení, termínu a místa konání akce.

– Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.

– V divadle je přísný zákaz kouření a je zakázáno vnášet nápoje nebo jídlo do hlediště.

– Během představení platí přísný zákaz používání mobilních telefonů.

– Po začátku představení nemusíte být vpuštěni do hlediště z důvodu rušení ostatních diváků a představení.

– V případě zrušení představení se vrací pouze vstupné. Náhrada žádných jiných nákladů jako ubytování, doprava, poštovné apod. se neposkytuje.

– Zakoupením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s úplným zněním obchodních podmínek, které naleznete níže.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – KOMPLETNÍ ZNĚNÍ

Zákazník, který koupí vstupenky do Divadla kouzel Pavla Kožíška prostřednictvím kamenné divadelní pokladny nebo prostřednictvím internetu na www.divadlokouzel.cz, souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Umělecká agentura.cz, s.r.o., které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující jsou všeobecné obchodní podmínky platné v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem Divadla kouzel Pavla Kožíška a internetového prodeje vstupenek na www.divadlokouzel.cz a současně označený jako prodávající je: Umělecká agentura.cz, s.r.o., IČ: 27078566, sídlo firmy: Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1, tel.: 731 176 659, email: info@divadlokouzel.cz.

2. Provozovatel prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

3. Tyto obchodní podmínky platí pro zakoupení vstupenek do Divadla kouzel Pavla Kožíška prostřednictvím kamenné divadelní pokladny nebo prostřednictvím internetu na www.divadlokouzel.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

4. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři na internetových stránkách provozovatele.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.

2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (počet vstupenek, výši ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) zejména při ceně vyšší než 2.000 Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Jednotlivé popisy představení včetně obsazení jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

III. DODACÍ PODMÍNKY A TERMÍN

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v pokladně divadla v otevírací době.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v pokladně divadla nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.

3. Prodávající dodá zboží do 7 dní, nejpozději však do 21 dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení (čl. II odstavec 2) nebo bankovního převodního příkazu (viz. prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 21 dní, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Dodací lhůty do zahraničí vycházejí z podmínek, které poskytuje Česká pošta, zpravidla se jedná o 4-6 týdnů.

4. Vstupenky budou dodávány v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

5. V případě nedoručení zásilky (zákazník uvedl neúplnou nebo nesprávnou adresu, případně zásilku nevyzvedl nebo nepřevzal ve stanovené odběrní lhůtě) zůstávají vlastnická práva zákazníka nedotčena. Vrácené zboží mu vydáno v pokladně divadla. V případě opětovného zaslání je nutné znovu uhradit poštovné.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLEVY

1. Kupní cena je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

2. Kupující může vstupenky zaplatit v hotovosti, bezhotovostním převodem či jiným s prodávajícím dohodnutým způsobem. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.

3. Vstupenky jsou kupujícímu vždy zasílány s daňovým dokladem.

4. Stálým zákazníkům, nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

1. Platba bankovním převodem

a) Doba splatnosti je 7 dní ode dne potvrzení rezervace. Datem splatnosti rozumíme termín, kdy bude platba připsána na náš účet. Nebude-li požadovaná částka v této lhůtě zaplacena, bude vaše rezervace následující pracovní den automaticky stornována.

b) Prodloužení doby splatnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.

c) Pokud platba dorazí po zrušení rezervace, zašleme vám náhradní vstupenky podle aktuálního stavu předprodeje. V případě že již bude vyprodáno, vrátíme platbu zpět na váš účet.

d) Po připsání platby zasíláme vstupenky doporučeným dopisem.

2. Osobní odběr a platba v hotovosti v pokladně divadla

a) Rezervované vstupenky je možné vyzvednout v pokladně divadla: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy, provozní doba: 60 minut před představením a 30 minut po představení, nejpozději do data uvedeného v potvrzení rezervace.

b) Prodloužení doby platnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.

c) Nebude-li rezervace vyzvednuta nejpozději do stanoveného data platnosti, bude následující den automaticky zrušena.

d) Platba platební kartou v pokladně divadla není možná.

VI. ODESLÁNÍ VSTUPENEK

1. Vstupenky vám budou zaslány podle vaší volby poštou po připsání požadované částky na náš účet. K ceně je účtováno poštovné ve výši 60 Kč.

2. Uvedené ceny v předchozím bodě platí pouze pro objednávky na území České republiky. Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících České pošty. Zakázky do zahraničí (včetně Slovenska) v současné době nezasíláme!

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím kamenné pokladny divadla nebo internetového obchodu www.divadlokouzel.cz. Pokud máte vstupenky zakoupené u jiného prodejce, je třeba řešit reklamaci s ním.

2. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňují. Nelze vystavit duplikát vstupenek. Padělání vstupenek je trestné a dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce. Zrušení představení vyhrazeno.

4. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno. Během představení platí přísný zákaz používání mobilních telefonů.

5. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

6. Každý divák bez rozdílu věku musí mít vlastní vstupenku. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.

7. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů. V divadle je přísný zákaz kouření. Je zakázáno vnášet nápoje a jídlo do hlediště. Po začátku představení nemusíte být vpuštěni do hlediště z důvodu rušení ostatních diváků a představení. Osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost návštěvníků nebudou na akci vpuštěni.

8. V případě úplného zrušení představení bude zákazník, na kterého má prodávající kontakt (e-mail, poštovní adresa, SMS apod.), písemně vyrozuměn, že představení je zrušeno. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení představení doručeno se zpožděním, které nezavinil prodávající.

9. Dojde-li k úplnému zrušení představení, přičemž zákazník, který již vstupenku na toto představení řádně zaplatil, a tato vstupenka mu nebyla dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.

10. Dojde-li k úplnému zrušení představení, přičemž zákazník, který již vstupenku na toto představení řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující: Zákazník tuto vstupenku doručí bez zbytečného odkladu poštou na adresu divadla uvedenou viz. výše společně s číslem účtu, na který chce vrátit peníze (případně uvede adresu, na kterou chce zaslat peníze poštovní poukázkou). Prodávající v tomto případě vrací pouze vstupné nikoliv poštovné a případné distribuční poplatky. Náhrada žádných jiných nákladů jako např. ubytování, doprava apod. se neposkytuje. Platbu za vrácené vstupenky je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od převzetí vrácených vstupenek.

11. Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba, jíž je Lucie Kožíšková, mobil: 731 176 659, e-mail: info@divadlokouzel.cz.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v těchto případech:

a) „umělé prodlužování“ doby rezervace, kdy zákazník zruší svoji objednávku těsně před skončením splatnosti, případně nechá rezervaci propadnout a vzápětí objedná stejné vstupenky znovu.

b) u objednávek na dobírku v případě, kdy má důvodné podezření, že jde o objednávku zákazníka, který dluží poštovné z předchozích nevyzvednutých dobírek pod jiným jménem.

c) u rezervací „last minute“ s odběrem vstupenek až před představením v případě, pokud zákazník takto vytvořené rezervace dříve opakovaně nevyzvedl.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní www.divadlokouzel.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kouzelnickým táborem na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu reditel@divadlokouzel.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu  adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaných vstupenek (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání vstupenek neodvolatelně vázán.

3. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.